Article archive

Giới thiệu hệ thống lọc nước tinh khiết RO

26/06/2008 01:33
  Từ nguồn nước ngầm hay nước thủy cục, được xử lý qua khâu tiền xử lý trước khi qua RO ( Reverse Osmosis System ), nước đã được làm sạch và đưa vào bồn điện giải với điện cực dương bằng than hoạt tính BINCHOTAN có nhiệm vụ hấp thụ hoàn toàn clorine dư và các chất gây hại còn sót lại trong...

Giới thiệu hệ thống lọc nước tinh khiết RO

26/06/2008 01:27
  Từ nguồn nước ngầm hay nước thủy cục, được xử lý qua khâu tiền xử lý trước khi qua RO ( Reverse Osmosis System ), nước đã được làm sạch và đưa vào bồn điện giải với điện cực dương bằng than hoạt tính BINCHOTAN có nhiệm vụ hấp thụ hoàn toàn clorine dư và các...

Visitors notice

18/06/2008 09:52
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

18/06/2008 09:51
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.