Các loại đồng hồ và bút thử

Các loại đồng hồ và bút thử

84. ĐH lưu lượng 5gallon có chỉnh xả.
85. ĐH lưu lượng 5gallon .
86. ĐH lưu lượng 10gallon .
75. Đồng hồ TDS điện tử.

73. Bút thử TDS.
74. Bút thử PH.
81. Công tắc áp thấp 7kg/cm2-220V