Các loại lõi lọc

Các loại lõi lọc

17. Lõi sơ lọc P.P 5micron, 20".
18. Lõi sơ lọc P.P 5micron, 20".
19. Lõi ion resins/carbon 20".
20. Lõi lọc khử mùi C.T.O carbon.

21. Lõi sơ lọc P.P 2micron, 20".
22. Lõi lọc khử mùi C.T.O carbon.
11. Lõi lọc RO Membrane 100GPD.
12. Lõi lọc RO Membrane 75GPD.