Các loại lõi lọc

Các loại lõi lọc

28. Vỏ lọc P.V.C 20" ren 1/2".
29. Vỏ lọc P.V.C 20" ren 1/2".
30. Vỏ lọc P.V.C 20" răng 1,1/2".
31. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1,1/2".
32. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/2".
33. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/4".

34. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/4".
35. Vỏ lọc P.V.C 10" răng 1/4".
36. Vỏ lọc P.V.C RO 10" răng 1/8".
37. Vỏ lọc P.V.C 5" ren 1/4".
38. Vỏ lọc P.V.C.