ABC

ABC

CEO

Điện thoại : 123456

Email : abcd

(mục này để đưa thông tin liên hệ ngắn gọn các thành viên trong công ty, cũng làm cho người khác thấy công ty mình có vẻ pro ^^)